Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád


Společnost MSJ interiér s.r.o., se sídlem Bystric. č.ev.990, 635 00 Brno, IČO: 076 62 521, DIČ: CZ0766251, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 109318

(Dále jen "Prodávající")

Kontaktní údaje:
E-mail: brno@msj.cz
Tel. číslo: 00420 602 65 64 65

Orgán dozoru:

Česká  obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Jihočeský  a Zlínský kraj
Třída kpt. Jaroše 1924/5, 602 00  Brno
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č .: +420 222 703 404                                                                                                                                                fax č .: +420 296 366 236

Článek 1
ZÁKLADNÍ POJMY


Prodávající

 

společnost MSJ interiér s.r.o., která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti ve svém jménu, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zboží
Kupující fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na webové doméně www.msj.cz
 
Spotřebitel

fyzická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na Doméně www.msj.cz a jejíž tento Zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání
E-shop internetový obchod Prodávajícího umístěn na doméně www.msj.cz
Zboží

 

Zboží nabízené prostřednictvím E-shopu
Objednávka

 

 

úkon Spotřebitele v souvislosti s E-shopem, který vyjadřuje vůli Kupujícího nakoupit Zboží v E-shopu
Dopravní

 

cena za dopravu Zboží ke Kupujícímu a případně manipulaci s Zbožím
VOP tyto všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího a to www.msj.cz

Článek 2
OBECNÉ


 1. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která projevila vůli vstoupit do obchodně-závazkového vztahu s prodávajícím s tím, že práva a povinnosti smluvních stran při koupi zboží prostřednictvím internetového obchodu se budou řídit obsahem Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího (dále jen "VOP") .
 2. VOP platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím.
 3. VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým je spotřebitel nebo podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem.
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Novým občanským zákoníkem (dále jen "Nový občanský zákoník"), zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele"), vše v platném znění Pokud je smluvní stranou podnikatelský subjekt, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Novým občanským zákoníkem (dále jen "Nový občanský zákoník"), všechny ve znění pozdějších novel.
 5. Prodávající je vázán kupujícímu svou nabídkou zboží prezentovaného na v internetovém obchodě včetně ceny zboží platné v okamžiku odeslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu.

Článek 3
ZPŮSOB uzavírání kupní smlouvy

 1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu ve formě e-mailové zprávy a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen "objednávka"). Odesláním objednávky prodávajícímu kupující projevuje souhlas s VOP a potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 9 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím.
 1. Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je telefonické nebo e-mailové potvrzení prodávajícího kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícího a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím označené jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího, které obdrží kupující na jeho e-mailovou adresu ihned po odeslání objednávky se nepovažuje za závazné akceptování objednávky. Na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce budou v případě potřeby zasílány ze strany prodávajícího všechny další informace ohledně jeho objednávky.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných službách, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku apod.) případně jiné údaje.
 2. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu ve lhůtě do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.
 3. Prodávající má právo zrušit objednávku pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží kupujícímu ve stanovené lhůtě, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající má právo jednostranně zrušit objednávku i v případě, pokud kupující neodpovídá na e-mailové dotazy a dotazy prodávající více než 3 poslané e-mailové zprávy po sobě nebo jej nemůže telefonicky zastihnout po dobu více než tří pracovních dní za sebou.

Článek 4
PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

 1. a) Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající je povinen:

 • na základě potvrzené objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
 • zajistit, aby dodané zboží splňoval požadavky platných právních předpisů ČR
 • předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad)

Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

 1. b) Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen:

 • převzít zakoupené nebo objednané zboží, pokud tyto VOP nestanoví jinak
  • zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
  • nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.

Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.

Článek 5
DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Zboží je prodáván podle vystavených vzorů zveřejněných v katalozích a na stránkách E-shopu.

  2. Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem prodávajícího nebo výrobcem zboží prodávajícímu. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje.

 2. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím, které je zároveň i místem dodání zboží, pokud se strany v kupní smlouvě nedohodnou jinak.
 3. Prodávající odpovídá za obsah objednávky a dodání Zboží, který si kupující u Prodávajícího objednal, avšak neodpovídá za přesné a konkrétní kvantitativní vlastnosti zboží, které jsou uvedeny v katalozích prodávajícího, a to zejména váha a přesné rozměry výrobku prospektech a jiných písemnostech týkajících se zboží na E - shopu. Vzhledem k proces výroby u dodavatele se tyto kvantitativní vlastnosti mohou v přiměřené míře lišit od údajů uvedených ve výše uvedených písemnostech. Kupujících je s touto skutečností seznámen a nemá vůči ní výhrady.
 4. Prodávající si splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že ho odešle prostřednictvím přepravce a to České pošty s.p., se sídlo Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 na adresu doručení, kterou zadá kupující v objednávce.
 5. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

Článek 6
PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Ceny zboží, které se nacházejí v nabídce internetového obchodu jsou uvedeny v Kč včetně DPH a bez nákladů na přepravu / dodání.
 2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou dobírky v místě dodání zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží.
 4. Kupující povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu
 5. a) v hotovosti při převzetí zboží prostřednictvím prodávajícím určeného přepravce;
  b) bezhotovostním bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího před dodáním zboží, zejména v případě pokud jde o částku převyšující částku, kterou lze uhradit v hotovosti.
 6. Příslušný daňový doklad (faktura) je součástí dodávky.
 7. Náklady na přepravu / dodání zboží platí kupující, a to v částce uvedené v dodacích podmínkách, přičemž prodávající dodá zboží kupujícímu prostřednictvím České pošty (náklady v částce 150, - Kč).
 8. Všechny akce prodávajícího na zboží jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak.
 9. Pokud je stranami sjednána úhrada kupní ceny prostřednictvím bezhotovostního bankovního převodu na účet prodávajícího a kupující kupní cenu neuhradil do stanoveného data splatnosti, případně zaplatil kupní cenu pouze v poměrné části je prodávající oprávněn odepřít dodat zboží kupujícímu a to až do úplného zaplacení celé kupní ceny.
 10. V případě, že celá kupní cena nebude zaplacena řádně a včas, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Článek 7
VSTUP VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující z důvodů vzniklých na straně kupujícího zboží nepřevezme.

Článek 8
ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené ve VOP nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího.

  2. Spotřebitel při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 2. a) poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 3. b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 4. c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
 5. d) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 6. e) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 7. f) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,
 8. g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
 9. h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 10. i) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 11. j) prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 12. k) poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 13. l) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy za podmínek uvedených v Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží, přičemž tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:
 14. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo se
 15. b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se
 16. c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 1. Zákazník má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem, jak je to obvyklé při nákupu v klasickém kamenném obchodě, tj odzkoušet zboží tak, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží, nemá však právo začít zboží používat a po několika dnech vrátit prodávajícímu (zboží použitý ve větším rozsahu než postačuje k jeho odzkoušení vrátit nelze, pokud prodávající nerozhodne v konkrétním případě jinak). Poškození obalu a zboží samotného bude prodávajícím akceptovány výhradně v rozsahu, v jakém mu při přiměřeném odzkoušení zboží ve smyslu tohoto ustanovení těchto VOP nebylo možné zabránit, tj které nepřekračuje rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.
 2. Kupující může u prodávajícího uplatnit právo na odstoupení od smlouvy v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči nebo prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy zaslaného na sídlo prodávajícího uvedené v úvodních ustanoveních těchto VOP. Formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, a způsob, jakým má prodávající vrátit částku uhrazenou za vracen zboží - číslo účtu a / nebo poštovní adresu. Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod.
 3. Kupující je povinen ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží prodávajícímu nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím, a to bez ohledu na to, zda zboží byl použit nebo má vady, které spotřebitel nezpůsobil; přiměřená péče o zboží musí být zachována.
 4. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které není použit, nachází se v nepoškozeném původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo je část ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

  8. Odstoupením kupujícího od kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen převzít zboží zpět a vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Náklady na vrácení zboží nese kupující v tom případě, pokud zboží plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Bez ohledu na uvedené, cenu a další náklady není prodávající povinen kupujícímu vrátit dříve, než mu je doručen zboží nebo jak mu zákazník prokáže, že mu zaslal zboží zpět.


Článek 9
REKLAMAČNÍ ŘÁD (ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE)

 1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu. Informace o servisních místech pro záruční a pozáruční servis jsou uvedeny na zadní straně záručního listu, resp. je prodávající v případě potřeby poskytne kupujícímu na požádání, a to telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
 2. Na vyřizování reklamací se vztahuje platný reklamační řád. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav v souladu s ust. § 13 a násl. Zákona o ochraně spotřebitele.
 3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu.
 4. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud v kupní smlouvě není dohodnuto jinak.
 5. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 6. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
 1. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se záručním listem a dokladem o zaplacení.
 2. Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího na adrese Heršpická 1013/11D, 639 00 Brno v souladu s ust. § 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele tak, že doručí zboží do provozovny prodávajícího na vlastní náklady a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí ho prodávajícímu. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Kupující má právo uplatnit reklamaci iu osoby oprávněné výrobcem zboží k provádění záručních oprav (dále jen "určená osoba"). Seznam určených osob je uveden v záručním listě nebo jej kupujícímu zašle na jeho žádost prodávající. Reklamační řízení zboží, které se dá objektivně doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
 • doručení vyplněného formuláře na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu,
 • doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu,
 • doručení přístupových kódů, hesel a pod. ke zboží od kupujícího prodávajícímu.
 1. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).
 2. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, tedy ve svém sídle nebo u určené osoby v souladu s ust. § 19 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele.
 3. V místě určeném podle článku 9 odst. 8 těchto VOP na přijímání reklamací je prodávající povinen zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat reklamace v souladu s ust. § 19 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele.
 4. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné podobě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s ust. § 19 odst. 1 Zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 2099 a násl. Nového občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.
 5. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 2099 a násl. Nového občanského zákoníku uplatňuje je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace dle ust. § 19 odst. 1, 3 Zákona o ochraně spotřebitele ihned, ve složitějších případech do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami.
 6. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
 7. Pokud kupující reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží na odborné posouzení. Jestliže kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.
 8. Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.
 9. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiný obdobný zboží se srovnatelnými technickými parametry.
 10. Záruka se nevztahuje na poškození Zboží vzniklé mimo jiné zejména:
 11. přirozeným nebo nadměrným mechanickým opotřebením,
 12. znečištěním Zboží nebo jeho částí v důsledku zanedbání údržby, zanedbáním péče o Zboží,
 13. používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, ve kterém se Zboží běžně používá,
 14. vnějšími vlivy, např. pádem nebo nárazem, vniknutím vody, ohněm,
 15. zásahem do Zboží neoprávněnou osobou (neodborné opravy, montáž nebo úpravy),
 16. při používání Zboží v rozporu s návodem, technickými normami, jinou dokumentací ke Zboží či s účelem, na který je Zboží určen,
 17. mechanickým poškozením, zejména roztržený, proříznutý, tepelně poškozený Zboží, Zboží poškozeno neopatrným neúměrným fyzickým zacházením, záměrným poškrábáním vrstev Zboží a pod.,
 18. neoznámením zjevných vad při převzetí Zboží,
 19. po uplynutí záruční doby.
 1. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.
 2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí Kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 3. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
 • předáním opraveného zboží,
 • výměnou zboží,
 • vrácením kupní ceny zboží,
 • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 • písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění,
 • odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.
 1. Prodávající je povinen o způsobu určení způsobu vyřízení reklamace a o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace prostřednictvím poskytovatele poštovní služby, nebo prostřednictvím e-mailové zprávy na elektronickou adresu uvedenou kupujícím.
 2. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží. V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží, a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.
 3. Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou bezplatné.
 1. Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí

kupujícího podle odstavce 21 tohoto článku těchto reklamačních a obchodních podmínek

následujícím způsobem:

 • prodávající zajistí odstranění vady, nebo
  • prodávající vadné zboží vymění.
 1. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu více krát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, a které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího podle článku 21 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:
 • výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů
 • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný,
 • vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.
 1. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři na uplatnění reklamace.
 2. Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
 3. Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
 4. Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.
 5. Oprávnění kupujícího na uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil své právo a požádal prodávajícího o odstranění vady zboží podle článku 9 odst.8. VOP zkonzumované a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tutéž jedinečnou vadu (ne vadu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně.

Článek 10
Alternativní řešení sporů 1. Účelem tohoto článku VOP je informovat Spotřebitele o možnosti a podmínkách alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a kupujícím.
 2. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů, jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi jeho stranami, tj mezi kupujícím a prodávajícím Kupující může svůj spor s prodávajícím řešit prostřednictvím alternativního řešení sporů.
 3. Příslušným orgánem (subjektům) alternativního řešení sporů je ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů České obchodní inspekce, na kterou se může Spotřebitel obrátit nebo jiný subjekt, který se nachází v seznamu subjektů alternativního řešení sporů zveřejněn na stránkách Ministerstva hospodářství ČR.
 4. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě alternativního řešení sporů informovat na: http://brno@coi.cz
 5. Spotřebitel může spor mezi ním a Prodávajícím řešit i prostřednictvím ODR platformy. Spotřebitel se může o podmínkách a platformě ODR alternativního řešení sporů informovat na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Článek 12
Závěrečná ustanovení


 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Povinnost písemného oznámení změny v těchto VOP je splněna umístěním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 2. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.
 3. Strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv.
 4. VOP nabývají účinnosti vůči kupujícímu odesláním elektronické objednávky kupujícím.
 5. Prodávající ani kupující nezodpovídá za opožděné plnění svých závazků vyplývajících z VOP, pokud takové zpoždění bylo způsobeno "vyšší mocí" nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost, a taková strana má právo na přiměřené prodloužení lhůty při plnění svých závazků.
 6. Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že VOP a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, na jejichž základě prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 7. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 8. Tyto VOP nabývají platnosti dne 28.11.2018 a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce prodávajícího.

__________________
Monika Žobráková Vávrová, jednatel společnosti